www.kids-dee.com  

ค้นหาตัวตนของเรา ดึงศักยภาพที่มีออกมาให้ปรากฏ อัจฉริยะสร้างได้ ที่นาดาจินตคณิตสุรินทร์ เราฝึกสมาธิเด็กให้สมองพัฒนา ผลพลอยได้คือการคิดเลขเร็ว                                                                                                                                                                       

Sorobankids - จินตคณิตสำหรับโรงเรียน


คณิตคิดเร็วหรือจินตคณิต กำลังได้รับความนิยมแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งวงการศึกษาก็ได้ยอมรับแล้วว่า การคำนวณคณิตศาสตร์ด้วยนี้เป็นวิธีการที่รวดเร็วเรียบง่ายไม่ซับซ้อน ทำให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ทั้งเป็นการฝึกสมาธิ ทักษะการฟัง การคิด การวิเคราะห์ และช่วยการเรียนรู้วิชาอื่น ๆ ได้ดียิ่งขึ้น           ด้วยประสบการณ์ด้านทำสื่อการสอน C.A.I (Computer Aid Instruction) ที่เราเชี่ยวชาญ          

บริษัทฯ จึงขอเสนอ หลักสูตร Sorobankids ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เน้นเรื่องการพัฒนาสมองและเสริมสมาธิสำหรับเด็กตั้งแต่ ขวบขึ้นไป เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในสถานศึกษาที่อยู่ในการดูแลของท่านเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เข้าถึงหลักสูตรจินตคณิต

 

ชื่อโครงการ             การเผยแพร่หลักสูตรจินตคณิต Sorobankids

ลักษณะโครงการ       จัดอบรมครู และเปิดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน

ระยะเวลาโครงการ    1 เทอมต่อ 1 ระดับ

ระยะเวลาอบรมครู     2 วัน ติดต่อกัน เวลา 9.00 – 15.00 น.

ระยะเวลานักเรียน      30 ชั่วโมง (1 เทอม)

หลักการและเหตุผล

          จินตคณิตหรือคณิตคิดเร็ว เป็นวิธีการคำนวณและวิเคราะห์ตัวเลขโดยใช้หลักการของลูกคิดญี่ปุ่น (Soroban) เน้นสมาธิ เด็กจะได้ฝึกฝนให้รู้จักการสร้างภาพลูกคิดขึ้นในสมองซึ่งเป็นวิธีการสร้างจินตนาการ และพัฒนาสมองของเด็ก ๆ เราใช้คุณสมบัติเด่นของลูกคิดเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเด็กโดยอาศัยพฤติกรรมที่ต้องฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ เป็นวิธีการโดยตรงสำหรับการพัฒนาสมองซีกซ้ายและ

ซีกขวาไปพร้อม ๆ กันให้เกิดดุลยภาพ และเด็กจะได้รับการพัฒนาการให้คิดคำนวณ วิเคราะห์ตัวเลขโดยการใช้จินตภาพของลูกคิดที่ถูกสร้างขึ้นในสมองแทนการคำนวณโดยใช้สัญลักษณ์ตัวเลข

          โซโรบันคิดส์ เป็นหลักสูตรจินตคณิตที่มีจุดประสงค์เพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสที่จะเข้าถึงการเรียนการสอน ให้เด็กนักเรียน ครูผู้สอน โรงเรียน และผู้ปกครองได้รับประโยชน์สูงสุด ในสภาพปัจจุบัน

การแข่งขันด้านวิชาการ อาจจะมีค่าใช้จ่ายในการศึกษาค่อนข้างสูง ทางเราจึงมีนโยบายให้ทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เรื่องของหลักสูตรและการอบรม

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาสมองและศักยภาพการคิดคำนวณ

          2. เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนา ได้ฝึกทักษะการฟัง การคิด การจำ การสังเกต และวิเคราะห์เหตุผลจากการคำนวณ

          3. เพื่อให้เด็กเกิดสมาธิ ความคล่องแคล่วว่องไวในการคิดและการกระทำมากขึ้น

          4. เพื่อให้เด็กมีความเชื่อมั่นในตนเอง และกล้าแสดงออก

          5. เพื่อให้เด็กมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์

          6. เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเป็นการสร้างความสามารถพิเศษ

          7. เพื่อพัฒนาศักยภาพในการเรียนการสอนของครูผู้สอนให้มากขึ้น

          8. เพื่อเผยแพร่หลักสูตรคณิตคิดเร็ว Soroban kids

หลักสูตรที่ใช้    Soroban kids เสริมสมาธิ พัฒนาสมอง

ผลคาดว่าที่จะได้รับ

          1. ผู้ปกครอง ครู นักเรียน ได้รับรู้หลักสูตรคณิตคิดเร็ว

          2. ครูที่ได้รับการอบรมสามารถนำความรู้หลักสูตรขยายผลต่อนักเรียนให้มีการพัฒนาสมอง

          3. ครูที่ได้รับการอบรมนำไปเปิดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนให้เกิดความชำนาญ

          4. ครูที่ได้รับการอบรมสามารถฝึกฝนนักเรียนให้มีศักยภาพในการใช้สมาธิ

          5. ครูที่เข้ารับการอบรมสามารถเพิ่มวิธีการเรียนการสอนและสื่อการสอน

          6. ครูที่เข้ารับการอบรมสามารถปลูกฝังให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์

          7. ครูที่ได้รับการอบรมสามารถเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่หลักสูตร Soroban kids

วิธีการดำเนินการ

          ทางสถาบันจะอบรมครูของท่านโดยวิทยากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้านมากกว่า 10 ปี เพื่อนำสอนในเวลาเรียน ซึ่งทางสถาบันจะทำการตรวจสอบการเรียนการสอนของครูและนักเรียนให้มีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ และจัดกิจกรรมการแข่งขัน
อัตราค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

          หลักสูตรโซโรบันคิดส์ ได้คิดค้นการเรียนหลักสูตรจินตคณิตสำหรับโรงเรียน ซึ่งทางสถาบันได้จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเรียนในระบบภาคเรียนปกติ และจัดส่งผู้เชี่ยวชาญในการสอน

จินตคณิตเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี มาอบรมครูและช่วยดูแลให้ทางสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

จะมีอัตราค่าใช้จ่าย ดังนี้

1. ค่าอบรมครู

- ไม่มีค่าใช้จ่าย (ในกรณีที่ทางสถานศึกษาใช้หลักสูตรโซโรบันคิดส์)

- ค่าใช้จ่ายเทอมละ 3,000 บาทต่อคน (ถ้าหากท่านจะเขียนหลักสูตรขึ้นใช้เอง)

2. ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการเรียนการสอนต่อเทอม (ในกรณีที่ใช้หลักสูตรโซโรบันคิดส์)

          - จำนวนนักเรียน          50 – 300   คน                                 เทอมละ 450  บาทต่อคน

          - จำนวนนักเรียน          300 –700  คน                                 เทอมละ 350 บาทต่อคน

          - จำนวนนักเรียน          700 คนขึ้นไป                                   เทอมละ 300 บาทต่อคน

*ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ครอบคลุมไปถึง ค่าหนังสือเรียน ค่าลูกคิด (เฉพาะระดับที่ 1 เท่านั้น)   ค่าลิขสิทธิ์หลักสูตร ค่าประเมินนักเรียน/ครู และค่าอื่นๆ ซึ่งได้รวมไว้เรียบร้อยแล้วไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 

3. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  (กรณีต้องการเพิ่มเติม)

          -ลูกคิดเล็ก                           ราคารางละ 150 บาท

          -ลูกคิดใหญ่สำหรับครู             ราคารางละ 2,000 บาท


รายละเอียดการอบรม ระดับที่ 1

ตารางอบรม

วันที่ 1 เวลา 09.00 น. – 15.00 น.

-  ปฐมนิเทศและแนะนำหลักสูตร

-  พื้นฐานการนับนิ้ว 0 – 99

-  เรียนรู้การใช้นิ้วมือคำนวณเลขและการใช้ลูกคิดญี่ปุ่นในการใช้สูตรต่าง ๆ

-  บวก ลบ แบบไม่มีการทดการยืม

-  การใช้สูตรฐาน 5 บวก (Five Buddy +)

-  การใช้สูตรฐาน 5 ลบ (Five Buddy -)

วันที่ 2 เวลา 09.00น. – 15.00 น.

-  การทบทวนสูตรทั้งหมด (Five Buddy)

-  การนำหลักสูตรไปสู่แผนการสอนในเทอมที่ 1

-  การจัดอบรม ท่านสามารถดำเนินการในโรงเรียนของท่าน หรือกลุ่มโรงเรียนของท่าน

***ทางสถาบันจะจัดส่งวิทยากรไปอบรมให้ท่าน

 


Copyright (c) 2014 by kids-dee.com