www.kids-dee.com  

ค้นหาตัวตนของเรา ดึงศักยภาพที่มีออกมาให้ปรากฏ อัจฉริยะสร้างได้ ที่นาดาจินตคณิตสุรินทร์ เราฝึกสมาธิเด็กให้สมองพัฒนา ผลพลอยได้คือการคิดเลขเร็ว                                                                                                                                                                       

Research of
Flipped Art Classroom Thailand
by...krukwan MissChalermkwan Supingkalad

เผยแพร่งานวิจัยบทความห้องเรียนศิลปะกลับทาง
 
 
เผยแพร่ Best Practice : วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
ชื่อผลงาน การพัฒนาทักษะปฏิบัติวิชาทัศนศิลป์ในเชิงสร้างสรรค์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง พื้นฐานงานศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดย ใช้วิธีการสอนแบบ
ห้องเรียนศิลปะกลับทางเพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ปีการศึกษา 2557
คลิกเข้าอ่าน http://www.kroobannok.com/board_view.php?b_id=121456&bcat_id=16

เผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย
ชื่อเรื่อง    การพัฒนาทักษะปฏิบัติวิชาทัศนศิลป์ในเชิงสร้างสรรค์ เรื่อง พื้นฐานงานศิลป์ 
               รายวิชาทัศนศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  โดยใช้วิธีการสอนแบบ
               ห้องเรียนศิลปะกลับทางผ่านบทเรียนสื่อประสมออนไลน์
               สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา  2557
ผู้ศึกษา     นางสาวเฉลิมขวัญ  สุปิงคลัด  ครู คศ.1  โรงเรียนเมืองสุรินทร์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์  เขต  1
ปีที่ศึกษา   2557

บทคัดย่อ
            การศึกษาเรื่อง  การพัฒนาทักษะปฏิบัติวิชาทัศนศิลป์ในเชิงสร้างสรรค์ เรื่อง พื้นฐานงานศิลป์ รายวิชาทัศนศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  โดยใช้วิธีการสอนแบบ ห้องเรียนศิลปะกลับทางผ่านบทเรียนสื่อประสมออนไลน์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา  2557มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
1.เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนสื่อประสมออนไลน์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พื้นฐานงานศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสื่อประสมออนไลน์
3 เพื่อประเมินทักษะการวาดภาพระบายสีโดยใช้บทเรียนสื่อประสมออนไลน์
4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสื่อประสมออนไลน์ จากการศึกษาค้นคว้าการพัฒนาการสอนด้วยการใช้วิธีการสอนแบบห้องเรียนศิลปะกลับทาง ผ่านบทเรียนสื่อประสมออนไลน์ ปี 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้
1 บทเรียนสื่อประสมออนไลน์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พื้นฐานงานศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 89.86/88.88  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80
 2 ค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสื่อประสมออนไลน์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พื้นฐานงานศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของนักเรียน ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้น มีค่าเท่ากับ 0.6796 แสดงว่าผู้เรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขั้น คิดเป็นร้อยละ 67.96
 3 หลังการเรียนโดยใช้บทเรียนสื่อประสมออนไลน์ นักเรียนมีทักษะการพัฒนาทักษะปฏิบัติวิชาทัศนศิลป์ในเชิงสร้างสรรค์ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 คิดเป็นร้อยละ 92.02 อยู่ในระดับดีมาก และรายข้ออยู่ในระดับดีมากทุกข้อ
 4. ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีต่อการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบห้องเรียนศิลปะกลับทาง ผ่านบทเรียนสื่อประสมออนไลน์ ปี 2557 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และรายข้อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ


 
 

 

 
การวิจัย คืออะไร
การวิจัยคืออะไร
ความหมายของการวิจัย (research)  นี้  มีผู้ที่อยู่ในวงการวิจัยให้คำนิยามไว้มากมาย พอจะประมวลได้ดังนี้
การวิจัย  เป็นกระบวนการค้นคว้าหาข้อเท็จจริงหรือปรากฏการณ์ตามธรรมชาติอย่างมีระบบระเบียบและมีจุดมุ่งหมายที่แน่นอน  เพื่อให้ได้ความรู้ที่เชื่อถือได้  (บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2535: 14)
 การวิจัย คือกระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริง หรือการพยายามค้นหาคำตอบ หรือหาความรู้ความเข้าใจในปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม โดยใช้วิธีการศึกษาอย่างมีระเบียบและมีหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ (scientific methods)  (นันทวัน  สุชาโต, 2537: 7)
 การวิจัย คือกระบวนการแสวงหาหรือพัฒนาองค์ความรู้ที่มีลักษณะเป็นนัยทั่วไปอย่างมีระบบแบบแผนโดยวิธีการอันเป็นที่เชื่อถือได้  (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2540: 2)
  การวิจัย  หมายถึง  กระบวนการแสวงหาความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในสิ่งที่ต้องการศึกษา  มีการเก็บรวบรวมข้อมูล  การจัดระเบียบ ข้อมูล  การวิเคราะห์และการตีความหมายผลที่ได้จากการวิเคราะห์  ทั้งนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งคำตอบอันถูกต้อง (สุชาติ  ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2540: 1)
 หากพิจารณาจากความหมายของการวิจัยดังกล่าว  จะเห็นว่าการวิจัยเป็นการแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์นั่นเอง
Menu

 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
961 คน
7444 คน
269169 คน
เริ่มเมื่อ 2009-08-27
Copyright (c) 2014 by kids-dee.com

Copyright (c) 2014 by kids-dee.com