ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์คิดส์ดีดอทคอม เว็ปแสดงผลงานศิลปะเด็กโรงเรียนเมืองสุรินทร์ ผู้พัฒนาเว็ปไซต์www.kids-dee.com คือคุณครูเฉลิมขวัญ สุปิงคลัด มุ่งหวังเพื่อเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดผลงานศิลปะเด็กที่สร้างสรรค์และสวยงาม เพื่อให้คนทั่วไปได้รับรู้ถึงความคิดเหนือขีดจำกัดของเด็กทุกคนคะ...หวังว่าทุกคนจะมีความสุขที่ได้เห็นผลงานของเ็ด็กๆนะคะ                                                                                                                                                                       


Kids-dee.com
ชุดฝึกทักษะห้องเรียนศิลปะกลับทาง
เรื่อง พื้นฐานงานศิลป์ 

ยินดีต้อนรับ
เข้าสู่การเ
รียนรู้
แบบห้องเรียน
ศิลปะกลับทาง
ชุดที่ 1

คำนำ...สำหรับชุดฝึกทักษะ ชุดที่ 1

       ชุดฝึกทักษะสาระทัศนศิลป์ฉบับนี้  เป็นสื่อ นวัตกรรมใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับทาง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ศ15101  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  จำนวน 12  ชุด  จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการคิดสร้างสรรค์ในศตวรรษที่ 21  ซึ่งสามารถพัฒนานักเรียนให้เกิดจิตห้าลักษณะสำหรับอนาคต อันประกอบไปด้วย จิตเชี่ยวชาญ จิตรู้สังเคราะห์ จิตสร้างสรรค์ จิตรู้เคารพ และ จิตรู้จริยธรรม ทำให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้และเข้าใจเอกลักษณ์ของพื้นฐานทัศนศิลป์ มีความชื่นชอบ เห็นความงาม ความสำคัญ  และประโยชน์ของทัศนศิลป์ต่อการดำเนินชีวิตได้อย่างลึกซึ้ง มีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบทัศนศิลป์แสดงออกทางทัศนศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ทางทัศนศิลป์อย่างอิสระชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  และการสร้างงานทัศนศิลป์ในรูปแบบต่างๆ  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานทัศนศิลป์  แสดงความรู้สึกที่มีต่อทัศนศิลป์ในเชิงสุนทรียะ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ โดย ห้องเรียนกลับทางเน้นกระบวนการค้นคว้านอกห้องเรียน โดยใช้กระบวนการเรียนแบบ 5 Steps & LNR และ PBL ในชุดฝึกนี้ และนำความรู้นอกห้องเรียนที่นักเรียนได้มาจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักการแบบ 4 MAT เพื่อเน้นวัฎจักรการเรียนรู้ของผู้เรียนซึ่งสอดคล้องกับการทำงานของสมองสองซีก ทั้งสมองซีกซ้ายและสมองซีกขวา

             ข้าพเจ้าหวังว่า ชุดฝึกทักษะฉบับนี้จะเป็นสื่อ/นวัตกรรมที่ใช้พัฒนาผู้เรียนให้มีการเรียนรู้ และสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้เป็นอย่างดี                                                 

                                               คุณครูเฉลิมขวัญ สุปิงคลัด

ยินดีต้อนรับสู่การศึกษานวัตกรรมการเรียนศิลปะ แนวใหม่ ในศตวรรษที่ 21ชุดที่ 1 เรื่อง สนุกกับทัศนธาตุ ชุดที่ 2 เรื่อง เส้นสายลายจุด ชุดที่ 3 เรื่อง น้ำหนักแสงเงาหรรษา ชุดที่ 4 เรื่อง แสงและรูปทรงวัตถุมหัศจรรย์ ชุดที่ 5 เรื่อง รูปร่างรูปทรงมหัศจรรย์ ชุดที่ 6 เรื่อง เทคนิคสีต่างๆแสนสนุก ชุดที่ 7 เรื่องพื้นผิวสร้างสรรค์ ชุดที่ 8 เรื่อง สีสันกับงานศิลป์ ชุดที่ 9 เรื่อง การสร้างวงจรสีทางศิลปะ ชุดที่ 10 เรื่อง สนุกกับภาพสีขั้นที่2 สีขั้นที่ 3 ชุดที่ 11 เรื่อง ฝ่ามือวรรณะสีร้อนวรรณะสีเย็น ชุดที่ 12 เรื่อง องค์ประกอบศิลป์สุดหรรษา

                                                   บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง     การพัฒนาทักษะปฏิบัติวิชาทัศนศิลป์ในเชิงสร้างสรรค์  โดยใช้  ชุดฝึกทักษะทัศนศิลป์
               โดยใช้วิธีการสอนแบบห้องเรียนศิลปะกลับทาง  เรื่อง  พื้นฐานงานศิลป์  รายวิชาทัศนศิลป์ 
               กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5/1  ปีการศึกษา 2558
ผู้ศึกษา     นางสาวเฉลิมขวัญ  สุปิงคลัด  ครูชำนาญการ  โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 
                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์  เขต  1
ปีที่ศึกษา   2558

บทคัดย่อ
            การพัฒนาทักษะปฏิบัติวิชาทัศนศิลป์ในเชิงสร้างสรรค์  โดยใช้  ชุดฝึกทักษะทัศนศิลป์
 โดยใช้วิธีการสอนแบบห้องเรียนศิลปะกลับทาง  เรื่อง  พื้นฐานงานศิลป์  รายวิชาทัศนศิลป์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5/1  ปีการศึกษา 2558
มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
                 1 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะทัศนศิลป์ โดยใช้วิธีการสอนแบบห้องเรียนศิลปะกลับทาง เรื่อง พื้นฐานงานศิลป์  รายวิชาทัศนศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1  ปีการศึกษา 2558 ตามเกณฑ์ 80/80
                 2 เพื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนหลังเรียนด้วยชุดฝึกทักษะทัศนศิลป์ โดยใช้วิธีการสอนแบบห้องเรียนศิลปะกลับทาง เรื่อง พื้นฐานงานศิลป์  รายวิชาทัศนศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ปีการศึกษา 2558
                 3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
ชุดฝึกทักษะทัศนศิลป์  โดยใช้วิธีการสอนแบบห้องเรียนศิลปะกลับทาง  เรื่อง  พื้นฐานงานศิลป์  รายวิชาทัศนศิลป์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 
ปีการศึกษา 2558 อยู่ในระดับมาก
                 จากการศึกษาค้นคว้าการพัฒนาทักษะปฏิบัติวิชาทัศนศิลป์ในเชิงสร้างสรรค์  โดยใช้  ชุดฝึกทักษะทัศนศิลป์  โดยใช้วิธีการสอนแบบห้องเรียนศิลปะกลับทาง  เรื่อง  พื้นฐานงานศิลป์  รายวิชาทัศนศิลป์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5/1  ปีการศึกษา 2558  สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้
                  1 การหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะทัศนศิลป์  โดยใช้วิธีการสอนแบบห้องเรียนศิลปะกลับทาง  เรื่อง  พื้นฐานงานศิลป์  รายวิชาทัศนศิลป์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5/1  ปีการศึกษา  2558  จำนวน  12  ชุด  พบว่า  มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 84.87 / 91.98  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  80 / 80  ที่ตั้งไว้
           2 การเปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและหลังเรียนด้วยชุดฝึกทักษะทัศนศิลป์  โดยใช้วิธีการสอนแบบห้องเรียนศิลปะกลับทาง  เรื่อง  พื้นฐานงานศิลป์  รายวิชาทัศนศิลป์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5/1
 ปีการศึกษา  2558  จำนวน  12  ชุด  พบว่า  คะแนนจากการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
           3 ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดฝึกทักษะทัศนศิลป์  โดยใช้วิธีการสอนแบบห้องเรียนศิลปะกลับทาง  เรื่อง  พื้นฐานงานศิลป์  รายวิชาทัศนศิลป์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5/1  ปีการศึกษา  2558  พบว่า  ผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด


 เผยแพร่ ชุดนวัตกรรม ชุดฝึกทักษะสาระทัศนศิลป์
ประกอบการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนศิลปะกลับทาง 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ศ15101  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
เรื่อง พื้นฐานงานศิลป์  จำนวน 12  ชุด  
จัดทำ โดย คุณครูเฉลิมขวัญ สุปิงคลัด ครูชำนาญการ โรงเรียนเมืองสุรินทร์

 แบบทดสอบก่อนเรียน ประกอบชุดฝึกทักษะ

 ใบความรู้ ประกอบชุดฝึกทักษะ

 

 ผังการเรียนรู้ห้องเรียนศิลปะกลับทาง

 
     

ชุดที่ 1 สนุกกับทัศนธาตุ


สารสนเทศในการเข้าสืบค้น : www.google.com, www.kids-dee.com อื่นๆ
หลักฐานความรู้ : ผลงานศิลปะ
การสื่อสาร : สนทนาผ่านทางแฟนเพจ facebook ห้องเรียนศิลปะกลับทาง  , www.kids-dee.com 
การตอบแทนสังคม : แสดงผลงานนักเรียนผ่าน แฟนเพจ Facebook ห้องเรียนศิลปะกลับทาง , www.youtube.com

ผู้เข้าชม

 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
1407 คน
9899 คน
174410 คน
เริ่มเมื่อ 2009-08-27
รายละเอียด


แบบทดสอบก่อนเรียน


ใบความรู้


ผังการเรียนรู้ห้องเรียนศิลปะกลับทาง

กลับหน้าแรก


Copyright (c) 2014 by kids-dee.com
         

Copyright (c) 2014 by kids-dee.com