www.kids-dee.com  

ค้นหาตัวตนของเรา ดึงศักยภาพที่มีออกมาให้ปรากฏ อัจฉริยะสร้างได้ ที่นาดาจินตคณิตสุรินทร์ เราฝึกสมาธิเด็กให้สมองพัฒนา ผลพลอยได้คือการคิดเลขเร็ว                                                                                                                                                                       
ศิลปศึกษาเชิงบูรณาการ    

ศิลปะกับการบูรณาการ
     ศิลปะในชีวิตประจำวัน
     ความรู้ทางศิลปะสามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ เช่น การเลือกใส่เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับบุคลิกภาพและมีความสวยงาม การทำบัตรอวยพรเนื่องในโอกาสต่าง ๆ การตกแต่งบ้าน เป็นต้น ซึ่งศิลปะมีบทบาทในการช่วยสร้างสรรค์ความงามให้ควบคู่กับสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน
     ผลงานศิลปะที่พบในชีวิตประจำวัน มีหลายประเภท เช่น
     1)  งานเขียนภาพ  เป็นงานศิลปะที่พบได้ทั่วไป โดยเฉพาะสถานที่สำคัญทางศาสนา เช่น ภาพเขียนบนผนังโบสถ์ เป็นต้น
     2)  งานปั้น  เป็นงานศิลปะที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยวิธีการปั้น ซึ่งใช้วัสดุต่าง ๆ ที่สามารถนำมาปั้นได้ งานปั้นมีทั้งปั้นเป็นเครื่องใช้ เครื่องตกแต่ง และอื่น ๆ เช่น เครื่องปั้นดินเผาต่าง ๆ เป็นต้น
     3)  งานแกะสลัก  เป็นงานศิลปะที่ถูกสร้างขึ้นจากวัสดุเนื้ออ่อน โดยใช้วิธีการแกะสลักซึ่งต้องใช้ความประณีตในการสร้างสรรค์ผลงาน เช่น การแกะสลักเทียนพรรษา การแกะสลักประตูโบสถ์ เป็นต้น
     ศิลปะกับการประยุกต์ใช้
     นักเรียนสามารถนำความรู้ทางศิลปะไปประยุกต์ใช้ในสาระการเรียนรู้กลุ่มอื่น ๆ ได้ โดยเลือกเทคนิคหรือวิธีการทางศิลปะมาใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้ โดยเฉพาะการวาดภาพประกอบ
     1.  ศิลปะกับวิชาคณิตศาสตร์
          วิชาคณิตศาสตร์ เป็นวิชาที่ว่าด้วยเรื่อง การคำนวณ การแก้โจทย์ปัญหาซึ่งในบางครั้ง เราอาจใช้ความรู้ในด้านศิลปะมาช่วยในการเรียน เพื่ออธิบายเนื้อหาให้เกิดความเข้าใจ เช่น การวาดภาพประกอบ
     2.  ศิลปะกับวิชาวิทยาศาสตร์
          วิชาวิทยาศาสตร์ เป็นวิชาที่เน้นสอนความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์รอบ ๆ ตัวเรา ในบางครั้งเราสามารถนำความรู้ด้านศิลปะมาประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ได้ เช่น การวาดภาพต้นไม้ ดอกไม้ ภาพสัตว์ต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มความเข้าใจเนื้อหาแล้ว ยังให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินอีกด้วย


ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์ สีมหาศาล และคณะ. ศิลปะ ป.3. พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์.

 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
980 คน
7463 คน
269188 คน
เริ่มเมื่อ 2009-08-27

 

     

    Copyright (c) 2014 by kids-dee.com
 

Copyright (c) 2014 by kids-dee.com