www.kids-dee.com  

ค้นหาตัวตนของเรา ดึงศักยภาพที่มีออกมาให้ปรากฏ อัจฉริยะสร้างได้ ที่นาดาจินตคณิตสุรินทร์ เราฝึกสมาธิเด็กให้สมองพัฒนา ผลพลอยได้คือการคิดเลขเร็ว                                                                                                                                                                       
การสอนศิลปศึกษา      
การสอนศิลปศึกษา

วิธีการสอนศิลปศึกษา

     วิธีการสอนมีความสำคัญสำหรับผู้ที่เป็นครู จะต้องมีความรู้ และมีทักษะ เพื่อที่จะมาใช้ในกระบวนการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียนได้รับความรู้อย่างเต็มที่ นักเรียนจะเกิดการเรียนรู้ได้ดีจำเป็นต้องอาศัยการสอนที่ดีของครู ซึ่งวิธีสอนมีอยู่มากมายหลายวิธี

     นวลลออ ทินานนท์  กล่าวว่า จากในอดีตถึงปัจจุบันการเรียนการสอนได้พัฒนาจนมองเห็นความความสำคัญของนักเรียนหรือที่เรียกว่า เด็กเป็นศูนย์กลาง นักการศึกษาจึงคิดค้นวิธีสอนที่ตอบสนองต่อการแสดงออกของเด็กอย่างหลากหลาย รวมถึงในวิธีการสอนที่ครูจะต้องเข้าไปมีบทบาทในการเลือกสรรวิธีการสอนให้เหมาะสมตามลักษณะของบทเรียน และมุ่งให้ผู้เรียนได้เกิดหลายสิ่งหลายอย่าง เช่น ทักษะ ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ จนถึงการเน้นให้นักเรียนได้คิด ได้ทำ และแก้ปัญหาด้วยตนเอง วิธีสอนจะได้ผลดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับความมุ่งหมายว่าจะให้ไปในทิศทางใด และควรพิจารณาสิ่งต่อไปนี้

     1. วิธีสอนขึ้นอยู่กับความมุ่งหมายของบทเรียน โดยปกติแล้วความมุ่งหมายของแต่ละวิชาย่อมมีความมุ่งหมายต่างกัน ซึ่งความต่างกันจำแนกได้ 3 ประการคือ
          1.1 ด้านพุทธิสัย หรือสติปัญญา (Cognitive Domain) ความมุ่งหมายกด้านนี้มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีความสามารถทางด้านความรู้ ความคิด  ความเข้าใจ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดหาเหตุผล การรู้จักสรุปความ
          1.2 ด้านเจตคติ หรืออารมณ์และสังคม (Affective Domain) ในด้านนี้มุ่งหวังให้นักเรียนเป็นผู้มีความเข้าใจในภาวะจิตของคน มีพัฒนาการด้านอารมณ์ รู้จักที่จะยอมรับหรือปฏิบัติตามค่านิยมบางอย่าง
          1.3 ด้านทักษะพิสัย หรือทางด้านร่างกาย (Psychomoter Domain) จุดมุ่งหมายด้านนี้มุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาทักษะทางร่างกาย อันได้แก่ ความคล่องแคล่ว ความชำนาญในการกระทำ 

     นอกจากนั้นวิธีสอนที่ดีจึงต้องมุ่งให้ผู้เรียนได้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายทั้ง 3 ด้านการดำเนินการในการสอนจึงต้องมีความแตกต่างกัน เพื่อให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายที่ต่างกัน
     1. วิธีสอนขึ้นอยู่กับความพร้อมในด้านสื่อการเรียนการสอน ความพร้อมของสื่อการเรียนการสอนจะช่วยส่งเสริมให้วิธีการสอนของครูประสบผลสำเร็จยิ่งขึ้น
     2. วิธีสอนขึ้นอยู่กับธรรมชาติของผู้เรียน สิ่งสำคัญในการเรียนคือ ตัวผู้เรียน การสอน ควรนำจิตวิทยาต่าง ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์เพราะธรรมชาติของเด็กมีช่วงความสนใจสั้น จึงควรใช้วิธีสอนให้เด็กมีส่วนร่วม
     3. วิธีสอนขึ้นอยู่กับธรรมชาติแห่งวิชา หรือบทเรียนในบางวิชา หรือบทเรียนมี
ธรรมชาติเป็นวิชาที่ต้องการให้ผู้เรียนทราบถึงกฎเกณฑ์ ทฤษฎี ในบทเรียนเน้นการฝึกทักษะหรือบางบทก่อให้เกิดทัศนคติ ครูจึงควรพิจารณาเนื้อหาและความมุ่งหวังของบทเรียนว่า ต้องการให้เกิดอะไรแล้วจึงหาวิธีสอนให้เกิดกับบทเรียนนั้น

     วิธีการสอนมีหลายรูปแบบ ในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนควรใช้ประสบการณ์ สอนให้เหมาะสมกับเนื้อหา และจุดประสงค์ของบทเรียน นักวิชาการได้จัดประเภทของการสอนไว้ 3 รูปแบบ คือ
     1. วิธีสอนแบบยึดครูเป็นศูนย์กลาง (Teacher-Centered Method) เป็นวิธีสอนที่เน้นบทบาทของครูเป็นส่วนใหญ่ ครูเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ วางแผนการสอนควบคู่เนื้อหาจัดกิจกรรม โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมน้อยมากหรือไม่มีเลย วิธีสอนแบบนี้ส่วนใหญ่ครูจะใช้วิธีบรรยายให้เด็กจดเนื้อหาที่สำคัญ หรือกำหนดให้อ่านหนังสือประกอบ
     2. วิธีสอนแบบยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Child-Centered Medhod) เป็นวิธีสอนที่เน้นบทบาทของนักเรียน ครูให้นักเรียนเป็นผู้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ทั้งในลักษณะร่วมกันเป็นกลุ่มหรือรายบุคคล
     3. วิธีสอนแบบครูและนักเรียนวางแผนร่วมกัน (Teacher-Student Planning) ครูและนักเรียนจะร่วมกันในการจัดบทเรียน วางแผนค้นคว้าหาความรู้ สรุปผลออกมาเป็นความรู้ วิธีสอนแบบนี้ส่วนใหญ่แล้วเน้นทำงานเป็นพวก หมวดหมู่ ถือเอาความเห็นของกลุ่มเป็นหลัก
     วิธีสอนแบบต่าง ๆ ที่สามารถนำมาใช้ในการสอนศิลปะ คือ วิธีสอนศิลปะแบบปกติ วิธีการสอนแบบสาธิต วิธีการสอนแบบโครงการ วิธีสอนแบบศึกษานอกสถานที่ วิธีสอนแบบแสดงหาความคิดรวบยอด วิธีสอนแบบศิลปะวิเคราะห์ เป็นต้น (นวลลออ ทินานนท์.  2542:  38-41)

     สรุปได้ว่าวิธีสอนนั้นมีหลากหลายรูปแบบแต่ละแบบก็จะมีจุดเด่นจุดด้อยและบทบาทที่แตกต่างกัน จึงไม่มีวิธีสอนใดที่ดีที่สุด ผู้สอนควรผสมผสานแต่ละวิธีให้เหมาะสมกับเนื้อหา จุดประสงค์ และบทเรียนเป็นหลัก ซึ่งการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบสอดแทรกและการจัดการเรียนรู้โดยผู้เรียนแสวงหาและค้นพบความรู้ด้วยตนเอง ทั้งสองแบบเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งเป็นวิธีการสอนแบบครูและนักเรียนวางแผนร่วมกัน (Teacher-Student Planning) โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้เอื้ออำนวยความสะดวก ให้คำแนะนำ การทำกิจกรรมของผู้เรียนเน้นการทำกิจกรรมเป็นกลุ่มเป็นหลัก

วิธีสอนศิลปศึกษา http://www.shc.ac.th/emc/shc_structure/academic/Instruction_2552/art.pdf
ทฤษฎีการสอนศิลปศึกษา
 http://suratsarattanawan.multiply.com/journal/item/16
ทักษะการสอนศิลปะอนุบาล
http://www.edba.in.th/EDBA_Main/index.php?option=com_content&view=article&id=96
การสอนศิลปะแบบบูรณาการ
http://www.aid.rmuti.ac.th/aid/aar/index.php?option=com_content&view=article&id=160&Itemid=155

ขอบคุณสำหรับเนื้อหาดีๆ ที่มาโดย http://www.artsedcenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539335563

 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
982 คน
7465 คน
269190 คน
เริ่มเมื่อ 2009-08-27

 

     

    Copyright (c) 2014 by kids-dee.com
 

Copyright (c) 2014 by kids-dee.com